Om os

Sindal Biogas ligger lidt syd for Sindal. Anlægget er opført af Kirketerp Agro (K/Agro) i 2017. I august 2020 stiftes Sindal Biogas A/S, og ejerskabet er nu 75% til K/Agro og 25% til Danish Bio Commodities.

Nuværende daglige gasproduktion er på ca. 20.000 m3 bionaturgas, svarende til ca. 8 mio. m3 årligt.

En gennemsnitlig husstand bruger årligt ca. 1.600 m3. Så Sindal Biogas producerer pt grøn energi som kan opvarme ca. 5.000 husstande årligt.

Vi er pt ved at afslutte en stor udvidelse af hele biogasanlægget, så vi fremover kommer til at producere ca. 21 mio. m3 bionaturgas årligt. Det kan opvarme ca. 13.000 husstande årligt med grøn energi.

På nuværende tidspunkt har vi en miljøtilladelse på 200.000 tons biomasse.

Den indleverede biomasse består hovedsageligt af:

  • Gylle fra svine- og kvægbesætninger indenfor en radius på op til ca. 25 km fra anlægget.
  • Dybstrøelse fra kvægbesætninger i Vendsyssel.
  • Energiafgrøder som fx græsensilage, roer, majs og kartoffelaffald.
  • Affald fra fiskeindustri og fabrikation af biodiesel.

For at sikre den bedste miljømæssige udnyttelse af affaldet fra landmændene, industrien og borgerne kræver det, at vi løbende investerer i nyt avanceret teknologi.

Da husdyrgødningen og de andre affaldsprodukter indeholder en stor mængde organisk materiale, er det meget fordelagtigt og bæredygtigt at udnytte disse ressourcer til produktion af biogas.

Energiafgrøderne udgør pt. ca. 10-12% af biomassen og udfases over de kommende år. I takt med udfasningen erstattes energiafgrøderne med andre affaldsprodukter fra fx græsprotein.  Det vil gøre biogassen endnu mere grøn og bæredygtig.

Vi bruger også en mindre andel af industriaffald – det virker som slik for de biologiske bakterier, så der produceres mere biogas. Men da industriaffaldet er meget dyrt og kan give lugtgener, begrænser vi det mest muligt.

Vi går meget op i, at de omkringliggende huse samt Sindal by generes mindst muligt i forbindelse med vores produktion. Derfor går vi nu i gang med at bygge en stor lagerhal på 2.800 m2 med luftrensning, så det affald vi modtager kan oplagres indenfor indtil det skal anvendes i anlægget – det vil minimere de fremtidige lugtgener.

Når husdyrgødningen, biomassen og affaldet kommer i biogasanlægget, bliver det blandet og efterfølgende opvarmes det til 38-52°C og pumpes ind i reaktortankene. Det er her de biologiske bakterier omdanner biomassen til biogas. Biomassen opbevares i reaktortanke i 2-3 uger. Inden gassen bliver sendt ud på naturgasnettet, renses den rå biogas for CO2 og svovlbrinte. Herefter bliver biogassen sendt ud på naturgasnettet som grøn energi til hele landet.

Når gassen er trukket ud, bliver den gærede gylle pumpet over i separatortanken. Her bliver gyllen delt i en fast fraktion til udbringning på marken. Det giver en forbedret jordstruktur der reducerer udvaskningen. Den flydende afgasset gylle leveres løbende tilbage til landmændene, til udbringning på markerne. En af fordelene ved den afgassede gylle er, at den ikke længere indeholder klimabelastende metan. Samtidig er den afgassede gylle mere homogen og tyndere, hvorved der opnås en bedre gødningsværdi end rå gylle, da næringsstofferne er mere tilgængelige og lettere optagelige for planterne i marken, hvilket reducerer udvaskningen – og så lugter den afgassede gylle mindre end rå gylle.
Så ingenting går til spilde og biogassen er et stort bidrag til den grønne omstilling.